Back

ⓘ ស្រុកអង្គស្នួល. ឃុំពន្សាំង បានប្ដូរទៅជា សង្កាត់ពង្សាំង ឃុំព្រៃពួច ឃុំបែកចាន ឃុំពើក ឃុំសំរោងលើ ឃុំឆក់ឈើនាង ឃុំដំណាក់អំពិល​ ឃុំលំហាច ឃុំក្រាំងម្កាក់ ឃុំទួលពេជ្រ ឃ ..
                                               

ឌី សាវ៉េត

អ្នកស្រី​​ឌី​​ សាវ៉េត​ជា​​​តារា​​ភាព​​យន្ត​​ដ៏​​មាន​​កេរ្តិ៍​​ឈ្មោះ​​បោះ​​សម្លេ​ង​ល្បី​សុស​សាយ​​ក្នុង​​ប្រទេស​​កម្ពុជា​ កាល​​ពី​​អំឡុង​​ទស​វត្ស​រ៍​​ទី​​៦០​​​និង​ដើម​​ទស​វត្សរ៍​​ទី​​៧០​​ ។ ​អ្នកស្រី​កើត​​នៅ​​ឆ្នាំ​​១​៩​៤​៤​​ នៅ​សង្កាត់​លេខ​៦​ ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ​ ។ ឪពុក​​ឈ្មោះ​​ឌី​ ណយ​ ជា​ស្មៀន​របស់​ជីតា​ដែលជា​ចាងហ្វាង​សាលាឧទ្ធរណ៍​ មាន​ស្រុក​កំណើត​នៅខេត្ត​តាកែវ​​ ម្តាយ​ឈ្មោះ​សាត់​ រិន​​ ជា​កសិករ​នៅស្រុក​​អង្គ​​ស្នួល​​ ខេត្តកណ្ដាល​។ ​អ្នក​ស្រី​មាន​បងប្អូនទាំង​អស់​៦​នាក់​ ប៉ុន្តែ​បងប្អូន​បង្កើត​មានតែ​ពីរ​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​គឺ​អ្នកស្រី​​​​​​ ឌី សាវ៉ៃ​ ដែល​សព្វ​ថ្ងៃ​រស់​នៅប្រទេស​បារាំង​​ និង​ រូប​អ្នក ...

ស្រុកអង្គស្នួល
                                     

ⓘ ស្រុកអង្គស្នួល

 • ឃុំពន្សាំង បានប្ដូរទៅជា សង្កាត់ពង្សាំង
 • ឃុំព្រៃពួច
 • ឃុំបែកចាន
 • ឃុំពើក
 • ឃុំសំរោងលើ
 • ឃុំឆក់ឈើនាង
 • ឃុំដំណាក់អំពិល​
 • ឃុំលំហាច
 • ឃុំក្រាំងម្កាក់
 • ឃុំទួលពេជ្រ
 • ឃុំម្កាក់
                                     
 • 11.40667 104.83556 ស រ ក កណ ដ លស ទ ង គ ជ ស រ ក ម យន ខ ត តកណ ដ ល កម ព ជ ស រ ក ន ត រ វប នប ងច កទ ជ ឃ ន ង ភ ម ក លព ម ន ស រ ក ន ម ន ឃ ន ង ភ ម
 • ស រ ក ក ពង ត រ ចគ ជ ស រ ក ម យក ន ងច ណ ម ស រ ក - ក រ ងទ ង ន ខ ត តក ពត ន ង ស រ ក ន ប នត ងន ប កខ ងក តដ លជ ប ន ងព រ ដ នវ តណ មន ភ គខ ងក ត ស រ ក បន ទ យម សន ភ គខ ងជ ង
 • ត រ វ ន ង ព ទ ធ សករ ជ ន ភ ម ព រ អណ ដ ង ស វ យ ឃ ក ប ល ស រ ក ភ ន ព ញ បច ច ប បន ន ស រ ក អង គស ន ល ខ ត ត កណ ដ ល ហ យល កម នឈ ម ព ក ណ ត គ អ ក អ
 • ក លជ ន ន អ ណ ន គមប រ ង ភ ន ព ញស ថ តក ន ងរដ ឋប លដ នដ ជ ស រ ក ម យន ក ន ងខ ត តកណ ដ ល ដ លសព វថ ង ត រ វន ង ស រ ក អង គស ន ល សព វថ ង ន ន ងបរ វ ណភ ន ព ញសព វថ ង ដ រវ ល ងត ខណ ឌព រ កព ន
 • ស រ កល កដ ក ម នព រ ប រទល រដ ឋប ល ខ ងល ចជ ប ស រ ក ស អ ង ន ង ស រ ក ក ធ ខ ងក តជ ប ស រ ក ព មជរ ន ខ ត តព រ វ ង ខ ងជ ងជ ប ស រ ក ក នស វ យ ន ងខ ងត ប ងជ ប ខ ត តអ នយ ង
 • ឃ ត រព ងស ល ខ ងល ច ស រ ក បន ទ យម ស អង គ ល ស Trapeang Sala Khang Lech Commune ស ថ តន ក ន ង ស រ ក បន ទ យម ស ខ ត តក ពត ម ន ភ ម យ ងត ម ប រក សល ខ
 • ក ត រ វផ ល ស ប ដ រជ អ រ ម ព ទ ធស សន ទ វ ញ ត ន សល ជ ប ឈ ម ទ ន ៗថ អង គៗ រហ តមកដ ចន ដ រ ដ ចជ អង គប រ ស ទ អង គប រ យ អង គស ន ល ល ដកស រង ច ញព ស វភ ប រជ រ ងព រ ងខ ម រ
 • ជ ស ម ន របស ជ ត ដ លជ ច ងហ វ ង ស ល ឧទ ធរណ ម ន ស រ ក ក ណ ត ន ខ ត ត ត ក វ ម ត យ ឈ ម ស ត រ ន ជ កស ករ ន ស រ ក អង គ ស ន ល ខ ត តកណ ដ ល
 • ខ ស ច កណ ត ល 88 ហស ល វ ស 89 ហស ស រ ដ ដ 90 ហស ស រ ភ ព 91 ហស ស អ ង 92 ហស អង គស ន ល 93 ហស អ រក ង 94 ក ពង ធ ក ពង ឈ ទ ល 95 ក ពង ថ ម 96 ក ពង ធ 97 ជស ប រឡ យ
                                               

ឃុំពើក

ឃុំពើក មាន 19ភូមិគឺ ភូមិព្រៃទំពូង ភូមិត្រពាំងពើក ភូមិអង្គស្នួលទី១ ភូមិថ្លើក ភូមិត្រពាំងនាង ភូមិអង្គស្នួលទី២ ភូមិទឹកជា ភូមិត្រតឹង ភូមិទួលត្នោត ភូមិអង្គសំរោង ភូមិព្រៃពពេក ភូមិទួលស្រម៉ ភូមិស្រះសង្គម ភូមិចំការត្រាច ភូមិខ្លាកូន ភូមិអង្គស្នួលទី៣ ភូមិត្រពាំងភូមិ ភូមិចំការជោ

                                               

សង្កាត់កន្ទោក

សង្កាត់កន្ទោក ជាសង្កាត់ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ មាន ភូមិ÷ កាលដើមឡើយ សង្កាត់នេះជា ឃុំកន្ទោក ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្ដាល៕ កាលពីឆ្នាំ២០១២មក សង្កាត់នេះស្ថិតនៅក្នុង ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

                                               

សង្កាត់បឹងធំ

សង្កាត់បឹងធំ ជាសង្កាត់ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ មាន ភូមិ÷ សង្កាត់បឹងធំ|កាលពីអតីតកាលជា ឃុំបឹងធំ ស្រុកអង្គស្នួល។ សង្កាត់បឹងធំ កាលពីឆ្នាំ២០១២សង្កាត់នេះស្ថិតនៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

                                               

កន្ទោក (អសង្ស័យកម្ម)

សំដៅលើ៖ សង្កាត់កន្ទោកនៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ពីមុនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោ ដែលបានកាត់ចេញពីឃុំនៃស្រុកអង្គស្នួល កន្ទោកឈ្មោះ​ប្រដាប់​សម្រាប់​ក្រឡឹង ធ្វើ​ដោយ​ឈើ​មាន​ជើង មាន​ត្រឡាច មាន​ខ្សែ​ពាន​សម្រាប់​ទាញ ភូមិកន្ទោក សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

                                               

ឃុំម្កាក់(ស្រុកអង្គស្នួល)

ឃុំម្កាក់ មាន 29ភូមិគឺ ភូមិជោទ្រាច ភូមិត្រពាំងអណ្ដែង ភូមិអន្ទង់ក្រវៀន ភូមិដែង ភូមិត្រពាំងធ្នង់ ភូមិជង្រុក ភូមិរំដេង ភូមិបេង ភូមិស្រែកណ្ដាល ភូមិស្ដុកវែង ភូមិចុងបឹង ភូមិពោធិ៍បួន ភូមិតាប្រាប ភូមិត្រពាំងស្មាច់ ភូមិឈើបួន ភូមិបឹងថ្នល់ ភូមិត្រពាំងក្រសាំង ភូមិប្រសិទ្ធ ភូមិអូរ ភូមិត្រពាំងកក់ ភូមិត្រពាំងត្នោត ភូមិត្រពាំងទៃ ភូមិលំហាច ភូមិត្រើង ភូមិអង្គរមាស ភូមិចំការចិន ភូមិពង្រ ភូមិត្រពាំងរាំង

                                               

ឃុំលំហាច

ឃុំលំហាច មាន 20ភូមិគឺ ភូមិទណនប់សាប ភូមិព្រៃគោ ភូមិតារ័ត្ន ភូមិត្រពាំងជ ភូមិកណ្ដាល ភូមិពន្លឺ ភូមិសេកពង ភូមិកន្ដោលតុ ភូមិលំហាច ភូមិព្រៃក្រឡាញ់ ភូមិលាក់កូប ភូមិគោកពពេល ភូមិសុខាភិរម្យ ភូមិជើងអក ភូមិព្រៃទទឹង ភូមិយសមេត្រី ភូមិព្រៃចំការ ភូមិកណ្ដោស ភូមិអណ្ដូងទឹក ភូមិទូករទេះ

                                               

ឃុំបែកចាន

ឃុំបែកចាន មាន 22ភូមិគឺ ភូមិត្រពាំងសុក្រំ ភូមិព្រៃបឹង ភូមិចុងបង្គោល ភូមិថ្មី ភូមិពងទឹក ភូមិព្រៃទន្លាប់ ភូមិព្រៃសំរោង ភូមិស្វាយជ្រុំ ភូមិបូរីកម្មករ ភូមិមនោរម្យ ភូមិសម្ពោតស្បូវ ភូមិរការធំ ភូមិអណ្ដូង ភូមិត្នោតមើម ភូមិបែកចាន ភូមិកៅ ភូមិត្រាចទោល ភូមិចក ភូមិត្រពាំងទ្រា ភូមិត្រពាំងក្រសាំង ភូមិត្រពាំងប្រុយ

                                               

ឃុំដំណាក់អំពិល

ឃុំដំណាក់អំពិល មាន 10ភូមិគឺ ភូមិក្ដាន់រយ ភូមិត្រពាំងត្រាច ភូមិថ្នល់ទទឹង ភូមិពងទឹក ភូមិទន្លាប់ខ្ពស់ជើង ភូមិជ្រៃមង្គល ភូមិព្រៃសំរោង ភូមិដំណាក់អំពិល ភូមិទន្លាប់ខ្ពស់ត្បូង ភូមិសេរីសុខ

Users also searched:

...
...
...