Back

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ - អាស៊ីអាគ្នេយ៍. សមាគមប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប្រទេសអាស៊ានគ្របដណ្តប់ផ្ទៃដី 4.46 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានផ្ទៃដីស្មើនឹង 3% នៃផ្ទៃដីសរ ..សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍
                                     

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍

សមាគមប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ប្រទេសអាស៊ានគ្របដណ្តប់ផ្ទៃដី 4.46 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានផ្ទៃដីស្មើនឹង 3% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់ផែនដី ហើយមានប្រជាជនប្រហែល 600 លាននាក់ ដែលស្មើនឹង 8.8% នៃប្រជាជនលើពិភពលោក។ ផ្ទៃសមុទ្ររបស់ប្រទេសអាស៊ានមានទំហំប្រហែលបីដង ធំជាងផ្ទៃដី។ នៅឆ្នាំ 2012 អាស៊ានមាន nominal GDP កើនឡើងច្រើនជាង 2 ទី្រលានដុល្លារអាមេរិក។ ប្រសិនបើប្រទេសអាស៊ានរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយ នោះអាស៊ាននឹងក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទីប្រាំបីនៅលើពិភពលោក។

                                     
 • សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ASEAN ˈɑːsi.ɑːn AH - see - ahn, ˈɑːzi.ɑːn AH - zee - ahn គ ជ អង គក រថ ន ក ត បន ម យ រ មម នប រទ សន អ ស អ គ ន យ
 • ប រទ សទ ងអស ន ម នបញ ច លទ ម រខ ងក តជ សម ជ កន សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ អ ស ន ទ ត បន ន រ មគ ន ជ ម យប កន អ ស ខ ងត ប ង ត រ វប នគ ស គ ល យ ងទ ល ទ ល យថ ជ ព កឥណ ឌ ខ ងក ត
 • ម ឡ ស ជ សម ជ កស ថ បន កន សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ASEAN ម ឡ ស ក ជ សម ជ កន អង គក រសហប រជ ជ ត ប រជ ជ ត ខ ម នវ ល ន ង ប រទ សក ព ងអភ វឌ ឍទ ង
 • ដ ចខ ម រ ថ ដ រ ដ ចជ គ យទ វ ន ងន បញ ច ក . AEC ជ ក រវ វដ ដមកព សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ The Association of South East Asian Nations: ASEAN
 • ប ន ផ ល ស ប ត រ នយ ប យ ក ន ង គ លដ ពង រ ង វត តម ន របស អ រ ប ន អ ស អ គ ន យ ន ក ន ង ន យ ន គណ កម មក រ អ រ ប ប ន ន ង ក ព ង បន ត ជម រ ញ ឲ យ ក រ មហ ន អ រ ប
 • ក រ មក រ ដ កន របស សម ត ច ប រទ សកម ព ជ ប នក ល យ ជ សម ជ កទ ន ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ក ន ងន មសម ត ច ហ ន ស ន ជ ប ក ខភ ព ន យករដ ឋមន ត រ ន គណបក សប រជ ជនកម ព ជ
 • ដ រត ន ទ ស ខ ន ក ន ងក រជ យគ ទ រកម ព ជ ឱ យក ល យជ សម ជ កន សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ASEAN ក ន ងឆ ន វ ទ យ ស ថ នអ ស នសម រ ប ក រស ក ស យ ទ ធស ស ត រ
 • ខ ម រ ន ង យ នក ល យជ ម ដ យ ខ ម រ ន ច ងសតវត សទ ដប ប រ យ នម នដ ច ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ដទ ទ តន ឡ យ ប នប រ កដខ ល នឡ ងច ញព មណ ឌលអរ យធម ច ន
 • ប រទ សខ ម រ គ ជ ប រទ សម យស ថ តន ផ ន កខ ងត ប ងន ឧបទ វ បឥណ ឌ ច ន ក ន ងអន ត បន អ ស អ គ ន យ កម ព ជ ម នផ ទ ក រឡ សរ ប សហ ត ម ត រក រ ល តសន ធ ងក ន ងរ ងពហ ក ណស ទ រស ម ជ រ ង
 • Dương ព ឆ ន គ ជ ទ កដ អ ណ ន គមរបស ចក រភពអ ណ ន គមប រ ងន ភ ម ភ គ អ ស អ គ ន យ ទ កដ របស សហព ន ធន រ មម ន ត បន ក ន ងប រទ សវ តណ មទ ងប ភ ម ភ គគ ត បន ត ងក ង
                                     
 • ហ ងធ ងន ធ ងរដល រដ ឋទ ថ ម ៗន ប រទ សថ ក ជ សម ជ កសកម មក ន ង សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ អ ស ន ជ ព ស សបន ទ ប ព ក រគ រប គ រងត មប បប រជ ធ បត យ យ
 • ទ ក ទង ជ ព ស ស ត ជ ម យ អង គក រធ ៗ ដ ច ជ សហភ ព អ រ ប ន ង សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ អ ស ន ទន ទ ម ជ ម យ គ ន ន ច ន ក ប រ ងប រ ង សម រ ល ទ ន
 • អន តរ គមន របស ប រ ងន ម កស កប នបន តច ប ព ឆ ន ដល ន អ ស អ គ ន យ ព រ ប ទណ ប ល អ ងទ ក ន ត ជ គជ យក ន ងក របង ក តក រគ រប គ រងម យជ រ ងន ព លត ម ដង
 • កញ ញ ន ង ប ន ច លរ មជ ម យប រទ ស ទ តក ន ងក របង ក ត សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ន ថ ង ទ ស ហ ល កប នធ វ ទស សនក ច ច ជ ល កដ ប ង ទ ប រទ
 • 1993 ក ច ចសហប រត បត ត ក រស ដ ឋក ច ច Quadripite QEC, 1993 សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ន ងក រស ងរបស ជប នព ណ ជ ជកម មអន តរជ ត ន ងក រ មក រង រឧស ស ហកម
 • ន ងន ត មទន ល ដ ចន ឯឈ ងសម ទ រប ងហ គ ល Bay of Bengal ន ង ត បន អ ស អ គ ន យ ផ ស តអ រ វ ឌ ត រ វប នព ពណ ន ជ ល កដ ប ងដ យ ល ក រ ឆ ដ អ វ ន Sir Richard
 • ន ក ន ងព លដ ចគ ន ន ដ រ ព កមហ អ ណ ចល កខ ងល ច ន ងប រទ សជ សម ជ កន សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ស.ប.អ.អ. រ អ ស ន ក ប នបញ ច ញន វក រស ដ បន ទ សយ ងខ ល ងច
 • ជ ប រទ សក ន ង អ ស ត ម យក ន ងបច ច ប បន ន ដ លម នព ទ ធស សន មហ យ ន ន ង ថ រវ ទប រព រ ត តទ ជ ម យគ ន ន ង ស សន កទ ងព រន ក យប នម នឱក សដ ម ប ធ វ ក ររ មគ ន ក ន ង សម គម ព ទ ធស សន វ តណ ម
 • ភ គខ ងក តជ ប ន ងមហ សម ទ រអ ត លង ទ ក ភ គខ ងល ចន ងត ប ងជ ប ន ងមហ សម ទ រប ស ហ វ ក ន ងន ភ គ អ គ ន យ ជ ប ន ងអ ម រ កខ ងត ប ងហ យសម ទ រក រ ប ន អ ម រ កខ ងជ ងគ របដណ តប ល ផ ទ ដ ប រម ណ
 • អ ស អ គ ន យ Southeast Asia Treaty Organization n អង គក រសន ធ សញ ញ អ ស អ គ ន យ Southeast Asian coral reefs n ថ មប ប រ ទ កផ ក ថ ម អ ស អ គ ន យ Southern
 • ស ត ព ក រ ត រ មលក ខណ របស ប រទ ស ជ សម ជ កសម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ដ ល ប ន ធ វ ឡ ង ក លព ឆ ន កន លង មកន
                                     
 • ងត ប ងន ខ ស បន ទ ត ទ ខ ងជ ងន ងត រ វដ ក បញ ច លទ ក ន ងបញ ជ ក រត បន អ ស អ គ ន យ ក រ មក រដ កន របស ឧត តមន រ ឯកម នប តង កងទ ពជប នន ភ គខ ងត ប ងន ខ ស
 • ភ ស ផ ល វក រន ច ន ស ង ហប រ ហ ងក ង ម ក វ អង គក រសហប រជ ជ ត ត វ ន សម គម ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ គ រប គ រងដ យ In the PRC: National Language Regulating Committee

Users also searched:

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →