Back

ⓘ អាមេរិកកណ្ដាល. អាមេរិក កណ្ដាល គឺភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិក។ វាភាគខាងជើងបំផុតនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើង ជាប់នឹងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនៅខាងអគ្នេយ៍។ អាមេរិកកណ្ដាលមានអស់ ៧ ប្រទេ ..
                                               

Received Pronunciation (RP)

ការទទួលសូរស័ព្ទ ដែលជាទូទៅត្រូវបានគេហៅថា ប៊ីប៊ីស៊ីអង់គ្លេស និង សំឡេងអង់គ្លេសអង់គ្លេសស្តង់ដារ ឬ ការបញ្ចេញសំឡេងអង់គ្លេស ខាងត្បូង គឺជាការ បញ្ចេញសំឡេង នៃ ភាសាអង់គ្លេសស្តង់ដារ នៅ ចក្រភពអង់គ្លេស និងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង វចនានុក្រមអង់គ្លេសខនសាយអកហ្វត ជាការសង្កត់សំឡេងស្តង់ដារអង់គ្លេសដូចដែលបាននិយាយ នៅ ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអង់គ្លេស ", លោកភីធ័រ​​ទ្រូដជៀល​ Peter Trudgill បានប៉ាន់ប្រមាណក្នុងឆ្នាំ 1974 ថា 3 ភាគរយនៃប្រជាជននៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសដោយសំនៀងភាសា​ការទទួលសូរស័ព្ទនេះ, ប៉ុន្តែការប៉ាន់ប្រមាណជារហ័សនេះត្រូវបានចោទសួរដោយ អ្នកបញ្ចេញសម្លេង​លោក J. Windsor Lewis ។ Clive Upton កត់សំគាល់ការប៉ា ...

                                               

អាណាស្រុកម៉ូបាល (អាល់ឡាបាម៉ា)

អាណាស្រុកម៉ូបាល គឺជាស្រុក នៃរដ្ឋអាល់ឡាបាម៉ា ។ ឈ្មោះរបស់ស្រុកគឺជាការរំលឹកដល់កុលសម្ព័ន្ធមួយនៃពួកឥណ្ឌា កុលសម្ព័ន្ធ ម៉ាវប៊ីឡា ។ តាមរយះឆ្នាំ២០១១ អត្រាប្រជាជាន គឺ ៤១៥,៧០៤ ។ សាលាស្រុកនៅម៉ូបាល, អាល់ឡាបាម៉ា ។ ស្រុកទាំងមូលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងតំបន់ស្ថិតិទីរួមស្រុក ។

                                               

ប្រវត្តិអ៊ីនធើណេត

ប្រវត្តិនៃអ៊ីនធឺណេត បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ ១៩៥០ និងឆ្នាំ១៩៦០ ជាមួយនិងការអភិវឌ្ឍន៍ នៃកុំព្យូទ័រ ។ ការចាប់ផ្ដើមនេះជាមួយ និងការទំនាក់ទំនងមួយទល់នឹងមួយ រវាង កុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយ, ហើយបានពង្រីក ទៅជាការភ្ជាប់មួយទៅមួយរវាង កុំព្យូទ័រហើយនិងប្រពន្ធ័ស្រាវជ្រាវបានយ៉ាងរហ័ស សំនុំបានបិទនូវបណ្ដាញដូចជា ARPANET Mark នៅឯ​ NPL ក្នុង ចក្រភពអង់គ្លេស​ CYCLADES,គុណូបបណ្ដាញ,ធីមណេត, និងតេលេណេត ត្រូវបាន​អភិវឌ្ឍ​នៅចុងទស្សវត្ស ឆ្នាំ ១៩៦០ និងដើមទស្សវត្ស ឆ្នាំ១៩៧០​ ការប្រើពិធីសារផ្សេងគ្នា។ ARPANET គឺវានៅដោយឡែកពីគ្នា ក្នុងការនាំទៅរក ការអភិវឌ្ឍន៍ នៃពិធីសារ សំរាប់បណ្ដាញ​អ៊ីនធើណេត,ដែលបំបែកបណ្ដាញពហុគុណ អាច ចូ ...

                                               

ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន

ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តជាតិ​ជប៉ុន​ គឺ​ជា​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល​ឯករាជ្យ​មួយ​ដែល​សម្រប​សម្រួល​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូរ​ការ សម្រាប់​រដ្ឋាភិបាល​នៃប្រទេស​ជប៉ុន​។ អង្គការ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​​​​ជួយ​ដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេ​​ស​កំពុ​ង​អភិវឌ្ឍ និង​​លើក​កម្ពស់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ។ ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១២ មក ភ្នាក់ងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដឹកនាំ​ដោយ​ សាស្ត្រាចារ្យ Tanaka Akihiko ដែលជា​នាកយរង​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​តូក្យូ។

អាមេរិកកណ្ដាល
                                     

ⓘ អាមេរិកកណ្ដាល

អាមេរិក កណ្ដាល គឺភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិក។ វាភាគខាងជើងបំផុតនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើង ជាប់នឹងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនៅខាងអគ្នេយ៍។ អាមេរិកកណ្ដាលមានអស់ ៧ ប្រទេស៖ បេលីស, កូស្តា រីកា, អែល សាលវ៉ាឌ័រ, ហ្គាតេម៉ាឡា, ហុងឌុយរ៉ាស់, នីការ៉ាហ្គា និង ប៉ាណាម៉ា។ អាមេរិកកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់ ដែលមាននានាភាពភូតគាម នៃមេសូអាមេរិក, ដែលមកដល់ហ្គាតេម៉ាឡាខាងជើង ទៅដល់ប៉ាណាម៉ាកណ្ដាល។ ជាប់នឹងម៉ិចស៊ិកនៅខាងជើង ​សមុទ្រ​ការាបៀននៅខាងកើត មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងជើងនៅខាងលិច ហើយកូឡុំប៊ីនៅខាងអគ្នេយ៍។

អាមេរិកកណ្ដាលមានទំហំ 524.000 square kilometers 202.000 sq mi, ជិត ០,១ ភាគរយនូវផ្ទៃដីពិភពលោក។ កាលពីឆ្នាំ ២០០៩, ចំនួនប្រជាជនប្រមាណ ៤១,៧៣៩,០០០នាក់។ មានសន្ទភាព ៧៧ /គម ២ ។

                                     
  • 5 N 102 6 E 14.9750 N 102.100 E 14.9750 102.100 នគររ ជស ម ក ន កណ ដ ល ន ត បន ទ ក រ ងម នគររ ជស ម ភស ត ត ងប រ ណវ ទ យ ផ ដល ព ត ម នថ ម នទ ប រជ
  • ន ងម នបញ ជ ក ន វកម រ តខ ពស ៗន រដ ឋ ភ ប លដ នដ ឡ យ ក ឡ ងក រគ រប គ រងរបស អ ស ប ញន ងអ ណ ន គម អ ម រ ក ល កដ ប ង ផ ទ ខ ល ន ហ វ ល ព នត រ វប នក ណត ជ ស រ កន ន
  • គ ណ ឌវ ន ដ លម នស បកទ វ បន អន គត អ ភ វ រ ក អ ម រ ក ខ ងត ប ង អ រ ស ខ ងត ប ង អ ស ត រ ល ន ងអង ត កទ ក ដ លសណ ដ កន កណ ដ ល អក ខ ស នខ ងត ប ង ប លខ ងត ប ង រវ ង
  • ទ ដ ឋភ ពរស ន ន ងវប បធម ន ភ ម ជនជ ត ទ ងន ប នទ ក ទ ញទ សចរណ ព អ រ ប ន ង អ ម រ ក យ ងច រ ន ប ងយក សឡ ម ប ងយក សឡ មជ រមណ យដ ឋ នដ ម នប រជ ប រ យភ ពន ក ន ងខ ត តរតន គ រ
  • ក ន ងអ ណ ចក រន ប នបន សល ភស ដ ត ងស ថ បត យកម មច ត យបរមព ទ ធ ន ភ គ កណ ដ ល ន ក ជ វ           អ ណ ចក រច ប ផ ដ មធ ល ក ច ដ យស រច នធ វ ដ ណ រមកធ វ
  • ន អ ម រ ក ខ ងត ប ង អ ស ន ង អ ហ វ រ ក ឥណ ឌ ជ ប រទ ស ដ ល ម ន កងទ ព ច រ ន ជ ង គ ទ ន ល ព ភពល ក បន ទ ប ព ប រទ ស ច ន ន ង សហរដ ឋ អ ម រ ក
  • ឆ ន ក លព ក ម ង គ ត ប ន រ នព ក រគ សផ នទ ន ងស ណង ន វ ចរណ ន វ យ កណ ដ ល របស គ ត គ ត ប នប កន វ ដ លម នកងន វ ដ ច រ ន សម ប មហ យប ន
  • រហ តដល ក ឡ ងសង គ រ មត រជ ក ថ ប នចងសម ព ន ធនយ ប យជ ម យ អ ម រ ក ព កទ ហ នច លមកម នឥទ ធ ពលក ន ងក ច ចក រនយ ប យថ យ ងខ ល ងក រ យបដ វត ដថ រ ប ស បឆ ន

Users also searched:

...
...
...